นับเป็นอีกบทพิสูจน์ความเป็นเลิศอีกขั้น  หลังเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของ กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE  ที่ล่าสุดได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 4 ดาว  ดีมาก(Very Good CG Scoring) ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย  ( CGR 2022 ) ประจำปี 2565  ซึ่งจัดทำการสำรวจโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD ) ด้วยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการ ก...   โดยรางวัลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนามาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส  การคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานด้านความยั่งยืนขององค์กร

ทั้งนี้กลุ่ม บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE ได้รับการยอมรับว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำของประเทศ  ที่ทำคอนเทนต์ได้หลากหลายแนว  มีความแข็งแกร่งจากการรวมตัวของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่คร่ำหวอด ในการสร้างสรรค์ผลงาน  ซึ่งมีวิชั่นแพลตฟอร์มที่แตกต่าง ครอบคลุมหลาย Target Group  โดยการดำเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ฯ         

ได้โชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งขององค์กร ด้วยการนำคอนเทนต์ต่าง ๆ  ไปต่อยอดกับเหล่าบริษัทพันธมิตร ในหลากแพลตฟอร์ม  รวมทั้งยังมีการจับมือร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ  อาทิ สิงคโปร์ , เกาหลีใต้  ฯลฯ  ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่า พร้อมต่อยอดความสำเร็จให้กับคอนเทนต์ และศิลปินในสังกัดให้ก้าวไกลออกไปสู่ตลาดต่างประเทศในขณะเดียวกัน การคงดำเนินธุรกิจยังคงมุ่งเน้นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการในระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน