บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee เปิดเผยถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee ว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท ได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถึงการขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 596,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.05 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ กลุ่มนายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 591,500,000 หุ้น หรือ 24.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ รวมถึงนายถกลเกียรติ, นางรศนาภรณ์, นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้นดังนี้

1.นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

  1. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายพิธาน ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  2. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  3. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ
  4. นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังการทำรายการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ คือ นายพิธาน องค์โฆษิต 353,375,000 หุ้น หรือ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด 238,125,000 หุ้น หรือ 10.00 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 105,738,800 หุ้น หรือ 4.44 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ 9,147,200 หุ้น หรือ 0.38 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท , นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ 7,910,600 หุ้น หรือ 0.33 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ว่าได้เข้าลงนามในการให้สิทธิในการซื้อหุ้นกับนายพิธาน โดยนายพิธานให้สิทธิแก่แกรมมี่ในการซื้อหุ้นทั้งหมดใน วันทอง โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิธานถือหุ้น โดยแกรมมี่มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อนายพิธานมาด้วย *รายละเอียดธุรกรรมดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของแกรมมี่เกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน วันทอง โฮลดิ้งส์ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567*

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ของนายพิธานไม่มีผลทำให้นายพิธานมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เนื่องจากกลุ่มนายพิธานถือหุ้นรวมกันไม่ถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการเข้ามาร่วมถือหุ้นของกลุ่มนายพิธาน ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หรือ onee ซึ่งเป็น Content Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจร ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างสรรค์งานคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแกนหลักของการสร้างรายได้ ทั้ง TV, Online, Copyright & Licensing และ Production Services ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยธุรกิจ Idol Marketing และ Showbiz ที่ครอบคลุม ทั้งการจัดEvent, Fanmeet , Merchandising อย่างครบวงจร

นายพิธาน เป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจโดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆ ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งการที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต