บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “onee”  คอนเทนต์ครีเอเตอร์ชั้นนำครบวงจรของประเทศไทย  ได้รับการประเมินจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ประจำปี 2566 ได้รับคะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็ม หรือ ดีเยี่ยม สมควรเป็นตัวอย่าง” จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (Thai Investors Association) และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นับจากเข้าตลาดหลักทรัพย์ (พฤศจิกายน 2564)

ซึ่งการได้รับประเมินคะแนนคุณภาพที่ กลุ่ม “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์” ได้รับในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพในการทำงานที่มีมาตรฐานที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส น่าเชื่อถือ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมา onee ยังคงมุ่งเน้นที่จะพัฒนาประสิทธิภาพการประชุมผู้ถือหุ้นให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีเยี่ยมในทุกปี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน