ชื่อตำแหน่ง : Creative (รายการ)

หน้าที่หลักของงาน

1.คิดสร้างสรรค์ รูปแบบรายการใหม่ๆ ให้ดูน่าสนใจ และน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา
2.เขียน Script และรวบรวมข้อมูล เนื้อหารายการที่ใช้ในการถ่ายทำรายการ
3.ประสานกับทีมรายการเพื่อออกแบบ และสร้างสรรค์งานกราฟฟิกให้ตรงตามความต้องการของรายการ
4.สร้างสรรค์การผลิตรายการตามที่ได้รับมอบหมาย จนถึงกระบวนการออกอากาศให้น่าสนใจ
5.ควบคุมและดูแลชิ้นงาน ตรวจสอบให้ชิ้นงานมีความถูกต้อง

คุณสมบัติเพิ่มเติม

-ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์ในสายงานการผลิตรายการโทรทัศน์
-มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ
-มีความอดทนในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]