หน้าที่รับผิดชอบ

1.วางแผน เพื่อปิดยอดการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาดเพื่อกำหนดกลยุทธ์ ช่องทางการขายให้สอดคล้องกับรูปแบบรายการ
3.ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้กับทีมงาน และกับเอเจนซี่ หรือลูกค้าเพื่อนำเสนอขายสื่อโฆษณาให้เป็นไปตามเป้าหมาย
4.สรุปรายงาน และ Update ยอดขายเพื่อแจ้งให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้างานทราบ
5.ประสานงานงานกับทีมงาน ควบคุม Timeline การทำงาน ให้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า
6.รายงานความเคลื่อนไหว ทั้งในแง่ของการขาย และปัญหาของทีม เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขกับหัวหน้างานอย่างสม่ำเสมอ
7.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และแสวงหาลูกค้าใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพื่อปิดการขายในอนาคต

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.มีทักษะการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง
2.บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3.สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.มีความรอบรู้ในด้าน TV & Online Media
5.มีความกระตือรือล้น

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณสุนันต์ทา (ญา) โทร 02-669-9508 Email : [email protected]
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]