ชื่อตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

หน้าที่หลักของงาน:

 1. ควบคุม ตรวจสอบและจัดทำรายงานตารางการปิดบัญชีประจำเดือนให้ถูกต้องและทันกำหนดระยะเวลา
 2. ควบคุม และตรวจสอบความถูกต้องของขั้นตอนการบันทึกรายการหรือระบบการใช้งบประมาณด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติไว้
 3. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายรับและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้ถูกต้องตรงกับการบันทึกรายการบัญชี
 4. ตรวจสอบบันทึกรายการบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างงวดบัญชี การปรับปรุง แก้ไข รายการ รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของการผ่านรายการตามมาตรฐานการบัญชีและควบคุมภายใน
 5. จัดทำรายงานภาษี และควบคุมการจัดทำด้านการบริหารภาษีของบริษัท ได้อย่างถูกต้อง
 6. จัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงินเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและแสดงวิเคราะห์สถานะทางการเงินเสนอผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
 7. ควบคุมและประสานงานการให้ข้อมูลแก่ผู้สอบบัญชี เจ้าหน้าที่สรรพากร และที่ปรึกษาจากภายนอก
 8. ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่แผนกที่เกี่ยวข้องในส่วนของผลกระทบทางด้านบัญชีและภาษีให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและตามกฎหมายภาษีอากร
 9. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และลงนามอนุมัติใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน หนังสือยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชี ก่อนส่งให้คู่ค้าของบริษัท
 10. สรุปรายงานผลการปฏิบัติด้านระบบบัญชีเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา และฝ่ายบริหาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. ความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน
 2. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี  (SAP) หรือ Oracle
 3. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลักการบัญชีและหลักภาษีอากร
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
 5. วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 6. ประสบการณ์  :  อย่างน้อย       8        ปี     ทางด้าน  : บัญชี

 

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสุนันต์ทา (ญา) โทร 02-669-9508 Email : [email protected]
คุณพัสกร (พลอย) โทร 02-669-8230 Email : [email protected]